Xem camera online

Lượt xem:


Phụ huynh vào địa chỉ: mamnontuoithodno.ddns.net:85

1. Dùng cho máy tính để bàn: 

user name: 

Password:

(Phụ huynh có con học trong trường liên hệ văn phòng trường MN Tuổi Thơ để được cấp)

2. Dùng cho điên thoại:

– Đăng nhập: 

Login type: Vncloud.zeisic.com

Server Ip: vncloud.zeisic.com

user name: tuoitho39

Password:

(Phụ huynh có con học trong trường liên hệ văn phòng trường MN Tuổi Thơ để được cấp)