• Bà: PHẠM THỊ CHUNG
  • Ban Giám Hiệu
  • Hiệu trưởng
  • CQ: 02613 543 435; DĐ: 0905 961 005
  • mamnontuoitho71@gmail.com